Regulations

Regulamin wynajmu przez internet

I. Wstęp
1. Regulamin określa zasady zawierania umowy najmu pojazdu za pośrednictwem internetu oraz sposób i formy płatności.
2. Regulamin stosowany jest łącznie z Regulaminem pojazdu bexclusive.
3. Dokumenty w tym regulaminy i formularze są dostępne na stronie bexclusive.pl

II. Najem
1. Klient, za pośrednictwem formularza internetowego składa ofertę najmu pojazdu.
2. W chwili wpływu oferty w terminie do 24h od Wynajmującego otrzymuje przyjęcie zlecenie bądź odmowę jej przyjęcia.
3. Zawarcie umowy następuje w momencie dokonania przez klienta – najemcę zapłaty płatności z tytułu czynszu za cały deklarowany okres wraz z kaucją poprzez platformę transakcyjną.
4. W przypadku, gdy zapłata nastąpi w innej formie niż określonej w pkt II 3 umowę uznaje się za zawartą z chwilą wpływu należnej kwoty na konto Wynajmującego.
5. W sytuacji braku możliwości dostarczenia wskazanego pojazdu ( z przyczyn nie leżących po stronie Wynajmującego) Wynajmujący zaproponuje Najemcy inny pojazd: tej samej lub wyższej klasy i o zbliżonych parametrach bez zmiany warunków finansowych
niższej klasy za zwrotem różnicy w cenie najmu.
6. Najemca ma prawo do odmowy przyjęcia innego pojazdu do 24 godzin przed terminem odbioru określonego w umowie. W tej sytuacji Wynajmujący zwraca Najemcy wpłacone kwoty w pełnej wysokości.
7. Rezygnacja poniżej 24 godzin przed terminem odbioru pojazdu określonego w umowie powoduje obciążenie Najemcy opłata manipulacyjną w wysokości 20% wartości najmu.
8. Zawarcie umowy najmu w trybie określonym niniejszym Regulaminem może nastąpić w każdym czasie, nie później niż 72 godz. przed planowanym terminem odbioru pojazdu.
9. Najemca ma prawo odstąpić od umowy zawartej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie do 14 dni od jej zawarcia. Dotyczy to jedynie przypadków gdy od daty zawarcia umowy do umownej daty wydania pojazdu jest okres co najmniej 15 dniowy. Odstąpienie od umowy w 15 dniu powoduje obciążenie Najemcy opłatą manipulacyjną w wysokości 20% wartości najmu. Wzór odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

III. Rezerwacja
1. Klient może drogą elektroniczną dokonać rezerwacji pojazdu. Opłata rezerwacyjna wynosi 200 zł
2. Po wniesieniu opłaty, rezerwację potwierdza Wynajmujący jeżeli jest w pełni spełnić wymaganiom klienta określonym we wniosku rezerwacyjnym.
3. Klient może zrezygnować z rezerwacji z rezerwacji za zwrotem opłaty rezerwacyjnej.
4. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 48 godz. przed terminem zawarcia planowanej umowy opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
5. Zawarcie umowy po uprzednim dokonaniu rezerwacji w trybie określonym niniejszym Regulaminie powoduje zaliczenie opłaty rezerwacyjnej w poczet należności z tytułu najmu.

IV. Postanowienia końcowe
1. Zawarcie umowy w drodze elektronicznej potwierdzają na umowie w formie papierowej w chwili wydania pojazdu.
2. Najemca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego a związanych z realizacją umowy oraz likwidacją szkód komunikacyjnych – zgodnie i na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
3. Wynajmujący zapewnia Najemcy pełną ochronę jego danych osobowych – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Najemca wyraża zgodę na obciążenie jego karty kredytowej płatnościami wynikającymi z realizacji umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie pozostałych warunków najmu obowiązuje Regulamin wynajmu pojazdu Wynajmującego.
6. Regulamin obowiązuje od 1.01.2018 roku.

V. Wzór odstąpienia od umowy

Bexclusive.pl

………………………………….

………………………………….

………………………………….

Imię i Nazwisko : ………………………………….

Adres: ………………………………….

Nr tel. : ………………………………….

Adres mailowy : ………………………………….

Data i nr zawarcia umowy : ………………………………….

Niniejszym odstępuję od umowy z dnia ……… dotyczącej najmu samochodu marki ………. model ………. z dniem odbioru ……. i data zakończenia najmu ………. .

Różnicę w rozliczeniu w przypadku nadpłaty proszę przekazać na nr konta …………………………………. .

……………… ……… …………..

(miejscowość) (data) (podpis)