RODO PL

Informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest

BEXCLUSIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 54-530 WROCŁAW ul. GRANICZNA 159 NIP 8971842125
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy najmu samochodu
3. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy najmu samochodu. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego celu nie będzie możliwe.
5. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji umowy, takie jak podmioty sieci partnerskiej Bexclusive oraz biuro rachunkowe.
6. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym dane osobowe zostały podane.

…………………………., dnia ……………………

ZGODA

Na podstawie art. 6 pkt 1 ust. A, b, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………..

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku w celu dopełnienia realizacji umowy o najem samochodu.

…………………………………………………………..

(podpis)