Warunki umowy – sportowe / limuzyny

Ogólne Warunki Umowy
SAMOCHODY SPORTOWE / LIMUZYNY

Wydanie i zwrot samochodu
Par.1

 1. Wynajmujący oświadcza, iż wydaje Najemcy samochód w bardzo dobrym stanie technicznym umożliwiającym jego prawidłową eksploatację.
  Samochód posiada stan paliwa oraz stan czystości zgodny z protokołem zdawczo odbiorczym.
 2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu najmu, jest on zgodny z jego oczekiwaniami w zakresie przydatności do użycia i nie wnosi w tym przedmiocie żadnych zastrzeżeń. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu pojazdu należy wpisać je do protokołu zdawczo/odbiorczego Przedmiotu najmu (Załącznik nr 1 do Umowy).
  Przy czyn Najemca jest w pełni świadom, iż najmowany samochód jest samochodem luksusowym o parametrach samochodu sportowego.
 3. Przedmiot najmu zostaje wydany Najemcy w dniu podpisania niniejszej Umowy, co Najemca kwituje podpisując niniejszą Umowę. Dodatkowo strony podpisują protokół zdawczo/odbiorczy Przedmiotu najmu (Załącznik nr 1 do Umowy).
 4. Wynajmujący wydaje Najemcy samochód wraz z jednym kompletem kluczyków, potwierdzeniem ważności ubezpieczenia OC samochodu, oraz zastrzega możliwość wydania samochodu z kopią dowodu rejestracyjnego, przy czym wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kary/ mandaty karne nałożone na Najemcę z tego tytułu.
 5. Przedmiot najmu zostanie zwrócony przez Najemcę Wynajmującemu najpóźniej z upływem ostatniej godziny obowiązywania Umowy – terminu zwrotu samochodu. Zwrot Przedmiotu najmu następuje na podstawie podpisanego protokołu zdawczo/odbiorczego Przedmiotu najmu według wzoru (Załącznik nr 1 do Umowy).
 6. W przypadku nieobecności Najemcy podczas zwrotu samochodu lub nieuzasadnionej odmowy podpisania protokołu zdawczo/odbiorczego Przedmiotu najmu przez Najemcę Wynajmujący może sporządzić oraz podpisać protokół zdawczo/odbiorczy Przedmiotu najmu jednostronnie ze wszelkimi skutkami dla Najemcy. Wynajmujący może również powołać według własnego wyboru rzeczoznawcę w celu oceny stany technicznego samochodu na koszt Najemcy.
 7. Wydanie oraz zwrot samochodu przez Najemcę nastąpi na adres wskazany w umowie głównej lub inne uzgodnione przez Strony miejsce. W przypadku ustalenia podstawienia lub odbioru samochodu w innym ustalonym miejscu. Najemca poniesie z tego tytułu koszty podstawienia lub odbioru, które zostaną ustalone odrębnie przez Wynajmującego. Najemca poniesie również koszty zwrotu samochodu w przypadku jego niezwrócenia lub pozostawienia bez należytego zabezpieczenia.
 8. W przypadku awarii samochodu lub jego uszkodzenia z jakiejkolwiek przyczyny samochód podlega zwrotowi Wynajmującemu. W przypadku awarii samochodu lub jego uszkodzenia z przyczyn nie dotyczących Najemcy Najemca może według własnego wyboru skorzystać z innego oferowanego przez Wynajmującego samochodu na zasadach ustalonych odrębnie przez Strony lub umowa ulegnie rozwiązaniu i rozliczeniu przez Strony proporcjonalnie od zakończenia godziny zegarowej w której nastąpiła awarii samochodu lub jego uszkodzenia z przyczyn nie dotyczących Najemcy.

  Par.2

Opłaty związane z najmem samochodu

 1. Tytułem najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu z góry opłatę z tytułu najmu w wysokości zgodnej z zawartej w umowie głównej.
 2. W przypadku wpłaty zadatku na poczet rezerwacji samochodu zadatek zostanie zaliczony na poczet opłaty z tytułu najmu lub na poczet kaucji w przypadku zapłacenia przez Najemcę pełnej opłaty z tytułu najmu przed podpisaniem Umowy.
 3. Najpóźniej w dniu podpisania Umowy Najemca wpłaca wynajmującemu w sposób ustalony z Wynajmującym kaucję gwarancyjną wpisanej w umowie głównej. Kaucja gwarancyjna stanowi zabezpieczenie zwrotu Przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym (w szczególności może być wykorzystana w przypadku: utraty lub uszkodzenia przez Najemcę lub inne osoby samochodu z jakiejkolwiek przyczyny, braków w wyposażeniu samochodu, braków w ilości zatankowanego paliwa lub innych płynów w pojeździe, nałożenia kar umownych lub opłat na Najemcę przez Wynajmującego, nałożenia mandatów karnych lub innych kar na Najemcę ). Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu w przypadku jej zwrotu.
 4. Wpłata kaucji gwarancyjnej nie zwalnia Najemcy z obowiązku zapłaty opłaty z tytułu najmu za kolejne okresy najmu.
 5. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Przedmiotu najmu Wynajmujący będzie miał prawo naliczenia opłaty z tytułu najmu w podwójnej wysokości za okres opóźnienia liczony proporcjonalnie za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
 6. W przypadku wykorzystania przez Wynajmującego całości lub części kwoty stanowiącej kaucję gwarancyjną Najemca zobowiązuje się uzupełnić kwotę kaucji gwarancyjnej w terminie do 3 dni od otrzymania powiadomienia od Wynajmującego w sposób uzgodniony z Wynajmującym. Wynajmujący może powiadomić Najemcę o konieczności uzupełnienia kaucji gwarancyjnej w dowolnej formie.
 7. W przypadku nieuzupełnienia kwoty kaucji gwarancyjnej oraz pozostawania samochodu w posiadania Najemcy Wynajmujący będzie miał prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie Wynajmującego w przedmiocie rozwiązania Umowy w tym trybie może zostać złożone przez Wynajmującego w dowolnej formie.
 8. Dodatkowo Najemca zobowiązuje się ponosić we własnym zakresie wszelkie koszty związane z eksploatacją Przedmiotu najmu w czasie jego używania w szczególności: koszty paliwa i zasilania, koszty płynu do spryskiwaczy, utrzymania samochodu w czystości, parkowania, koszty wulkanizacji opon. Koszty te nie są objęte czynszem najmu.
 9. Najpóźniej w dniu zwrotu samochodu Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu wszelkie koszty związane z najmem, jak również zapłacić kary umowne.
 10. Wynajmujący zwróci Najemcy niewykorzystaną kaucję gwarancyjną w całości lub części bez odsetek w dniu zwrotu samochodu. W przypadku zaś braku możliwości zwrotu kaucji gwarancyjnej w dniu zwrotu samochodu Wynajmujący zwróci kaucję gwarancyjną bez odsetek w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu samochodu w sposób ustalony z Najemcą.
 11. W przypadku wystąpienia przesłanek skorzystania przez Wynajmującego z kaucji gwarancyjnej kaucja gwarancyjna ulega zatrzymaniu, zwrot niewykorzystanej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 3 dni od dnia zaspokojenia roszczeń Wynajmującego. Przy czym za cały okres zatrzymania kaucji w związku z usprawiedliwionymi roszczeniami Wynajmującego Najemcy nie przysługują odsetki.
 12. Przekroczenie wskazanego limitu uprawnia Wynajmującego do naliczenia i dochodzenia od Najemcy zapłaty kary umownej za każdy kilometr naliczony ponad limit wynikający z niniejszej umowy. Strony ustalają, że zapłata nastąpi w terminie 7 dni liczonych od dnia zwrotu pojazdu Wynajmującemu przez Najemcę, gotówką / przelewem na rachunek wskazany przez Wynajmującego .

Par. 3

Obowiązki, odpowiedzialność, oraz oświadczenia Najemcy

 1. Najemca ma obowiązek okazać Wynajmującemu lub jego pracownikom dokument tożsamości, którym się posługuje oraz dokument ważnego prawa jazdy.
 2. Najemca oświadcza, iż posiadane przez niego dokumenty w tym dokument prawa jazdy zachowują ważność oraz że nie toczy się w stosunku do Wynajmującego żadne postępowanie, w wyniku którego może on zostać pozbawiony prawa jady, jak również pozbawiony wolności.
 3. Najemca zobowiązuje się używać najmowany samochód wyłącznie do celów zgodnych z jego przeznaczeniem. Przy czym Najemca oświadcza, iż zapoznał się z parametrami technicznymi samochodu podanymi przez producenta.
 4. Najemca nie może bez uprzedniej zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek napraw Przedmiotu najmu ( w tym: uzupełniania płynów w samochodzie, za wyjątkiem paliwa oraz płynu do spryskiwaczy, wulkanizacji opon, które to czynności należy uzgadniać z Wynajmującym ) oraz czynić jakichkolwiek zmian w jego konstrukcji oraz wyposażeniu (w tym: instalowania CB radia oraz anteny) pod rygorem możliwości rozwiązania Umowy przez Wynajmującego w trybie natychmiastowym oraz obciążenia Najemcy kosztami przywrócenia Przedmiotu najmu do stanu poprzedniego. Oświadczenie Wynajmującego w przedmiocie rozwiązania Umowy w tym trybie może zostać złożone przez Wynajmującego w dowolnej formie.
 5. Najemca ma obowiązek codziennej regularnej kontroli stanu technicznego samochodu ( w tym sprawdzanie: poziomu oleju silnikowego, poziomu płynu chłodniczego, poziomu płynu hamulcowego, poziomu płynu spryskiwaczy, sprawności oświetlenia, ciśnienia w oponach ). W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości jak również w przypadku pojawienia się lampki kontrolnej na desce rozdzielczej samochodu Najemca przed użyciem samochodu ma obowiązek powiadomić o tym Wynajmującego oraz postąpić według jego wskazówek.
 6. Samochód może być używany (kierowany) jedynie przez Najemcę i jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem.
  Samochód będzie używany jedynie do jazdy na terenie Polski. Powierzenie kierowania pojazdem innej osobie niż Najemca jak również wyjazd samochodem poza granice Polski wymaga pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku każdego, niezależnie od przyczyny powierzenia samochodu innej osobie Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za działania tej osoby na szkodę Wynajmującego oraz innych osób.
 7. W przypadku konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego lub technicznego w czasie okresu najmu samochodu,
  Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu samochód na czas takiego przeglądu na każde wezwanie Wynajmującego. Za czas niezbędny na zwrot samochodu w celu dokonania przeglądu i czas wykonania przeglądu Najemca nie ponosi opłat za najem. Po uzgodnieniu z Wynajmującym Najemca może stawić się na przegląd w miejscu wskazanym przez Wynajmującego.
 8. Najemca ma obowiązek zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą ( w szczególności: każdorazowego zamykania samochodu i uruchomienia alarmów oraz innych zabezpieczeń jeśli występują w samochodzie, pozostawiania samochodu w miejscach oświetlanych całodobowo lub zamkniętych i należycie zabezpieczonych.
 9. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność w tym również finansową za wszelkie szkody spowodowane z jego winy w pojeździe oraz za szkody wyrządzone samochodem osobom trzecim.
 10. a) Udział własny Najemcy w szkodzie do 10 000 zł. netto
 11. b) Najemca odpowiada również za wszelkie dodatkowe koszty związane z nienależytym wykonaniem Umowy, w tym koszty opłat parkingowych, kosztów odholowania samochodu, koszty mandatów, kar. 
 12. c) Dodatkowo Najemca zobowiązany jest do zapłaty 100 zł netto za każdy rozpoczęty dzień przestoju samochodu liczony od dnia powstania szkody spowodowany naprawą i doprowadzeniem samochodu do stanu w jakim Najemca otrzymał samochód.
 13. e) W wypadku, gdy pojazd w trakcie trwania niniejszej umowy zostanie skradziony a ubezpieczyciel z jakichkolwiek przyczyn odmówi wypłaty kwoty odszkodowania, do zapłaty zobowiązany będzie Najemca.
 14. W przypadku każdego zdarzenia drogowego z udziałem najmowanego samochodu, awarii samochodu jak również w przypadku kradzieży samochodu Najemca ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie Wynajmującego (najpóźniej w ciągu 15 minut telefonicznie) jak również powiadomić w tym czasie Policję.
 15. Każde odszkodowanie Najemca zobowiązany jest wypłacić Wynajmującemu w terminie 7 dni od dnia wysłania przez Wynajmującego wezwania do zapłaty na wskazany w Umowie adres.
  Wynajmujący zastrzega sobie możliwość skorzystania w pierwszej kolejności w przypadku szkody z kaucji gwarancyjnej.
 16. Wynajmującemu ma prawo nałożenia na Najemcę kar umownych z tytułów szczegółowo wymienionych w katalogu kar umownych zawartych w Załączniku nr 3 do Umowy.
 17. Najemca ponosi wobec Wynajmującego dodatkową opłatę w przypadku obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę opłatą za udzielenie na wniosek organów ścigania lub organów administracji pisemnej informacji o korzystającym z samochodu jak również w przypadku udzielenia takiej informacji bezpośrednio przez Wynajmującego w wysokości 100 zł. za każde zdarzenie.
 18. Najemca zobowiązuje się każdorazowo uzyskać od Wynajmującego pisemną zgodę na podróżowanie pojazdem poza granice Polski. W przypadku przekroczenia granicy Rzeczpospolitej polskiej bez uprzedniej zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 10.000,00 zł, płatnej w terminie 7 dni od dnia wystosowania przez Wynajmującego wezwania do zapłaty tej kwoty.
 19. Najemca pod żadnym pozorem nie może wyłączyć funkcji ESP w pojeździe.
  W przypadku wyłączenia ESP zobowiązuje się do zapłaty na rzecz wynajmującego kary umownej w terminie 7 dni od dnia wystosowania przez Wynajmującego wezwania do zapłaty, skierowanego do najemcy na adres podany w umowie .

Par. 4

Pozostałe obowiązki i uprawnienia Stron 

 1. Najemca nie ma prawa podnajmu ani użyczania Przedmiotu najmu innym podmiotom bez zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie, tym samym zabrania się przekazywania dokumentów oraz kluczyków osobom trzecim, które nie są stroną tej umowy.
 2. Wszelkie naprawy, przeglądy serwisowe oraz techniczne Przedmiotu najmu muszą być uzgadniane z Wynajmującym. Najemca ma obowiązek stosować się do zaleceń Wynajmującego w tym zakresie.
 3. Najemca zobowiązany jest do utrzymania w czystości Przedmiotu najmy na własny koszt.
 4. Po rozwiązaniu Umowy Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot najmu Wynajmującemu na własny koszt w stanie niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania napraw lub uzupełnienia stanu wyposażenia Przedmiotu najmu po zdaniu przedmiotu najmu Wynajmującemu Najemca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty z tym związane.
 5. W przypadku wystąpienia uszkodzenia lub utraty przedmiotu Najmu Najemca będzie zobowiązany współdziałać z Wynajmującym w przypadku konieczności likwidacji szkody z ubezpieczenia. Przy czym Wynajmujący zachowuje prawo żądania zapłaty odszkodowania bezpośrednio od Najemcy bez konieczności likwidacji szkody z ubezpieczenia. Kaucja gwarancyjna ulega zatrzymaniu na czas trwania procesu likwidacji szkody.
 6. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia z jakiegokolwiek powodu Najemca będzie zobowiązany zapłacić Wynajmującemu pełne odszkodowanie z tytułu uszkodzenia lub utraty Przedmiotu najmu, jak również z tytułu utraconych korzyści.
 7. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wynajmującego lub podmioty, którym Wynajmujący powierzył przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Umowy zgodnie z Ustawą z dnia. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz 883 z późn. zm.). Najemca może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowym oraz zażądać usunięcia jego danych osobowych ze zbiorów danych osobowych Wynajmującego, jak również zażądać wydania zaświadczenia o zakresie posiadanych oraz przetwarzanych danych osobowych. Przy czym wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w czasie trwania Umowy może wiązać się z rozwiązaniem Umowy z przyczyn dotyczących Najemcy.
 8. Wynajmujący ma prawo, w przypadku każdego naruszenia postanowień Umowy przez Najemcę lub osoby korzystające z samochodu razem z Najemcą, rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Oświadczenie Wynajmującego w przedmiocie rozwiązania Umowy w tym trybie może zostać złożone przez Wynajmującego w dowolnej formie.
 9. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn dotyczących Najemcy opłata z tytułu najmu nie podlega zwrotowi w całości ani w części.
 10. W przypadku wpłaty zadatku na poczet rezerwacji samochodu i nie dojścia Umowy do skutku z przyczyn dotyczących Najemcy zadatek przepada.
 11. W wypadku rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia, Wynajmujący ma prawo do zablokowania przy użyciu systemu antykradzieżowego zapłonu Pojazdu będącego przedmiotem tej umowy, odholowania Pojazdu na koszt Najemcy (w tym bez jego wiedzy) jak również usunięcia z Pojazdu wszelkich przedmiotów będących własnością Najemcy, a Najemcy w tym zakresie nie przysługują żadne roszczenia wobec Wynajmującego.
 12. Pojazd objęty jest stałym monitoringiem GPS, w związku z czym Wynajmujący zobowiązuje się przestrzegać ostrzeżeń wynikających z powiadomień przez centrum monitoringu firmy i Wynajmującego odnośnie eksploatacji pojazdu.

Par. 5

Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym do rozpoznania wszelkich sporów wynikających z niniejszej Umowy będzie Sąd właściwy dla powoda.
 2. Niniejsza Umowa wraz z Załącznikami nr 1 protokół zdawczo/odbiorczy oraz nr 3 Katalog kar umownych stanowi integralną całość.
 3. Wszelkie oświadczenia oraz zmiany dotyczące niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności, chyba że w Umowie postanowiono inaczej.
 4. W przypadku zastosowania przez Wynajmującego kar umownych lub innych opłat o takim charakterze Wynajmującemu w przypadku powstania szkody przewyższającej wartość zastosowanych kar umownych lub innych opłat o takim charakterze przysługuje odszkodowanie uzupełniające.
 5. Najemca wyraża zgodę na dokonywanie potrącenia wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy z kaucji gwarancyjnej oraz innych wpłat dokonanych przez Najemcę.
 6. Wynajmującemu przysługuje prawo cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz podmiotów każdorazowo wskazanych w zawiadomieniu o cesji wierzytelności, na co Najemca wyraża zgodę.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.